rankingfinansowy.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Usługobiorców z usług świadczonych przez Usługodawcę.
 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną za pomocą serwisów internetowych. Serwisy internetowe Usługodawcy zawierają w szczególności informacje i materiały na temat usług i produktów, których dostawcami są Partnerzy oraz umożliwiają Usługobiorcom wybór najlepszej dla nich oferty tych produktów.
 1. Usługodawca może świadczyć usługi drogą telefoniczną.
 1. Usługodawcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest spółka pod firmą MRDS Group Sp. Z o.o., Częstochowie 42-200, ul. Stanisława Żwirki i Wigury 6/14 lok, KRS: 0000952063, NIP:5732933053, REGON: 521300339

§ 2 Definicje pojęć użytych w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

 

 • 1) Multiformularz – zamieszczony w Serwisie formularz internetowy Usługodawcy, stanowiący w szczególności ofertę świadczenia usługi wypełniania formularzy Partnerów, za pomocą których Usługobiorca może udostępnić Usługodawcy własne dane osobowe i kontaktowe oraz zlecić Usługodawcy wykonanie nieodpłatnej usługi wypełnienia, w jego imieniu, formularza kontaktowego wybranego Partnera,
 • 2) Partner – osoba trzecia związana z Usługodawcą umową na przedstawianie oferty świadczenia usług (w szczególności banki, kredytodawcy, pośrednicy kredytowi, ubezpieczyciele, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy usług telewizyjnych, sprzedawcy energii elektrycznej, usługodawcy świadczący usługi dostępu do internetu, biura podróży oraz inne instytucje finansowe),
 • 3) Serwis – serwis internetowy, którego wydawcą jest Usługodawca
 • 4) Treści Cyfrowe – treści cyfrowe w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, w szczególności udostępniane przez Usługodawcę książki elektroniczne (ebooki),
 • 5) Usługobiorca – każda osoba fizyczna, która korzysta z Serwisów lub ze świadczonych przez Usługodawcę Usług, w celach i w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie,
 • 6) Usługa – każda ze świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców usług elektroniczną.

§ 3 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 

Usługodawca nieodpłatnie świadczy w Serwisie następujące Usługi drogą elektroniczną:

 • 1) informacyjne – polegające na publikowaniu w Serwisie ogólnodostępnych informacji o produktach i usługach Partnerów, a także o najpopularniejszych wskaźnikach finansowych i ekonomicznych,
 • 2) informacyjno-marketingowe – w ramach których Usługobiorca kojarzony jest z Partnerem w sposób umożliwiający przekazanie Partnerowi danych niezbędnych dla przedstawienia oferty na świadczenie usług lub też oferowane są mu produkty Partnerów dobrane w oparciu o analizę zachowań i preferencji Usługobiorcy,
 • 3) usługi pośrednictwa kredytu konsumenckiego – w ramach których Usługodawca świadczy usługi pośrednictwa w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim,
 • 4) usługi dostarczania Treści Cyfrowych – w ramach których Usługodawca wytwarza i dostarcza Treści Cyfrowe.

§ 4 Usługi informacyjne

 

 1. W ramach Usług informacyjnych Usługodawca może:
 • 1) przesyłać, za wyraźną zgodą Usługobiorcy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • 2) używać, za wyraźną zgodą Usługobiorcy, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego,
 • 3) zbierać, przechowywać i udostępniać Partnerom dane osobowe Usługobiorców, w związku i w celu wykonania Usługi,
 • 4) przekazywać Usługobiorcy, na podany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, informacje o statusie wniosków oraz inne informacje wymagane przepisami prawa.
 1. Korzystając ze świadczonych usług informacyjnych, Usługobiorca może:
 • 1) zapoznawać się z informacjami o produktach i usługach Partnerów oraz innymi treściami opublikowanymi w serwisie internetowym Usługodawcy,
 • 2) komentować opublikowane informacje i treści w sposób i w formie przyjętej w serwisie.
 1. Usługodawca może publikować w Serwisie opinie konsumentów dotyczące usług, przy czym Usługodawca nie moderuje i weryfikuje opinii konsumentów zamieszczanych w Serwisie.

§ 5 Usługi informacyjno-marketingowe (wypełnianie Multiformularzy)

 

 1. Świadczenie Usług informacyjno-marketingowych przez Usługodawcę polega na:
 • 1) zamieszczaniu w Serwisie Multiformularzy,
 • 2) zamieszczaniu w Serwisie formularzy kontaktowych Partnerów lub odnośników do serwisów internetowych Partnerów, w celu samodzielnego wypełnienia przez Usługobiorcę w sposób umożliwiający udostępnienie Partnerowi przez Usługobiorcę danych osobowych i kontaktowych, wraz z wyrażeniem niezbędnych zgód na rzecz Partnera.
 • 3) udostępniania podanych danych osobowych partnerom wybranym przez Usługobiorcę
 1. Usługodawca informuje, że nie jest, w ramach czynności wskazanych powyżej, pośrednikiem ubezpieczeniowym, pośrednikiem kredytowym lub pośrednikiem kredytu konsumenckiego w rozumieniu odnośnych przepisów.
 1. Usługobiorca przyjmuje ofertę Usługodawcy na zawarcie umowy na wykonanie Usługi wypełnienia formularza kontaktowego Partnera poprzez:
 • 1) wypełnienie Multiformularzy, (poprzez podanie przez Usługobiorcę jego danych umożliwiających kontakt z Partnerem, w szczególności imienia i nazwiska, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej),
 • 2) wskazaniu na Multiformularzy wybranych przez Usługobiorcę Partnera lub Partnerów,
 • 3) zapoznaniu się z warunkami świadczenia usługi oraz przedstawionymi warunkami produktowymi Partnera,
 • 4) zaakceptowaniu warunków świadczenia Usługi, w tym wyrażeniu niezbędnych lub wymaganych przez Partnera zgód.
 1. Bezzwłocznie po złożeniu przez Usługobiorcę stosownego zlecenia Usługodawca przystępuje do wykonania Usługi na rzecz Usługobiorcy, w szczególności udostępnia dane Usługobiorcy wskazanemu Partnerowi. W związku z tym, że Usługa zostaje wykonana w pełni w chwili udostępnienia danych Partnerom, Usługodawca informuje, iż Usługobiorcy będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą.

§ 6 Usługi pośrednictwa kredytu konsumenckiego

 

 1. Świadczenie usług pośrednictwa kredytu konsumenckiego może polegać na dokonywaniu przez Usługodawcę czynności faktycznych lub prawnych związanych z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt.
 1. Usługodawca świadczy usługi pośrednictwa kredytu konsumenckiego na rzecz Usługobiorcy nieodpłatnie. Zastrzeżenie to nie wyklucza pobierania wynagrodzenia od Partnera będącego kredytodawcą.
 1. Usługodawca informuje Usługodawcę o zakresie umocowania do dokonywania czynności faktycznych lub prawnych w imieniu Partnerów będących kredytodawcami w sposób określony stosownymi przepisami prawa.

§ 7

 

 1. Usługodawca nie określa warunków świadczenia usług przez Partnerów.
 1. Usługodawca nie jest jest stroną umowy o kredyt konsumenckiej zawartej przez Usługobiorcę z Partnerem będącym kredytodawcą.
 1. Usługodawca nie jest adresatem oświadczeń Usługobiorcy o odstąpieniu od umowy kredytu konsumenckiego.
 1. Usługodawca nie przekazuje Usługobiorcy kwoty kredytu, nie przyjmuje spłat należnych rat oraz nie jest uprawniony lub zobowiązany, po odstąpieniu przez Usługobiorcę od umowy kredytu konsumenckiego, do rozliczenia opłat poniesionych przez Usługobiorcę.

§ 8 Usługi dostarczania Treści Cyfrowych

 

 1. Usługodawca może dostarczać Usługobiorcom Treści Cyfrowe w postaci książek elektronicznych (ebooków).
 1. Usługodawca dostarcza Treści Cyfrowe nieodpłatnie, po wypełnieniu przez Usługobiorcę stosownego formularza w odpowiedniej części Serwisu. Treści Cyfrowe dostarczane są niezwłocznie, chyba że odpowiednia informacja wskazuje inny termin dostarczenia.
 1. Jeżeli Usługodawca nie dostarczył Treści Cyfrowej we wskazanym terminie, Usługobiorca wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy Treści Cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Usługobiorca może odstąpić od umowy.
 1. Usługobiorca może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia Treści Cyfrowej , jeżeli:
 • 1) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści Cyfrowej lub
 • 2) Usługobiorca i Usługodawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści Cyfrowej miał istotne znaczenie dla Usługobiorcy, a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie.

§ 9

 

 1. Treść Cyfrowa są zgodne z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
 • 1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
 • 2) przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Usługobiorcy, o którym Usługobiorca powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował.
 1. Ponadto Treść Cyfrowa, aby mogły zostać uznane za zgodne z umową, muszą:
 • 1) nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z treści cyfrowej tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 • 2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla treści cyfrowej tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter treści cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:
 1. a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 1. b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 1. c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Usługobiorcy o zawarciu umowy;
 • 3) być dostarczane z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Usługobiorca może rozsądnie oczekiwać;
 • 4) być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Usługobiorcy przez Usługodawcę przed zawarciem umowy.
 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści Cyfrowych dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści Cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści cyfrowej z umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

§ 10

 

 1. Jeżeli Treść Cyfrowa jest niezgodna z umową, Usługobiorca może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 1. Usługodawca może odmówić doprowadzenia Treści Cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści Cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
 1. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Usługodawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści Cyfrowej z umową oraz wartość Treści Cyfrowej zgodnych z umową.
 1. Usługodawca doprowadza Treść Cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Usługobiorcę o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Usługodawca.

§ 11

 

 1. Jeżeli Treść Cyfrowa są niezgodne z umową, Usługobiorca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 • 1) doprowadzenie do zgodności Treści Cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
 • 2) Usługodawca nie doprowadził Treści Cyfrowej do zgodności z umową,
 • 3) brak zgodności Treści Cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Treść Cyfrową do zgodności z umową;
 • 4) brak zgodności Treści Cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z uprawnień wskazanych w par. 14.
 • 5) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści Cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy.
 1. Po odstąpieniu od umowy Usługodawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Usługobiorcę w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych dostarczonych przez Usługodawcę, z wyjątkiem treści, które:
 • 1) są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią Cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
 • 2) dotyczą wyłącznie aktywności Usługobiorcy w trakcie korzystania z Treści Cyfrowej, które stanowiły przedmiot umowy;
 • 3) zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
 • 4) zostały wytworzone przez Usługobiorcę wspólnie z innymi Usługobiorcami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

§ 12

 

 1. Usługobiorca może odstąpić od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych w terminie 14 dni od dostarczenia Treści Cyfrowej.2. Usługobiorca może odstąpić od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych w dowolny sposób, w tym posługując się formularzem udostępnionym drogą elektroniczną oraz e-mailem.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści Cyfrowej Usługodawca od dnia otrzymania oświadczenia Usługobiorcy o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Usługobiorcę w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych cyfrowej dostarczonych przez Usługodawcę, z wyjątkiem treści, które:
 • 1) są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią Cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
 • 2) dotyczą wyłącznie aktywności Usługobiorcy w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych dostarczonych przez Usługodawcę;
 • 3) zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
 • 4) zostały wytworzone przez Usługobiorcę wspólnie z innymi Usługobiorcami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści Cyfrowej, Usługobiorca jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści Cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

§ 13 Ogólne warunki świadczenia Usług

 

 1. Materiały, informacje i dane publikowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Materiały te nie stanowią także rekomendacji do zawarcia umowy z którymkolwiek z Partnerów.
 1. Usługodawca informuje, że niezależnie od zastosowanych środków technicznych wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji mogą nie mieć charakteru poufnego, a przez to mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Partnerów, w szczególności za:
 • 1) treść oferty przedstawionej przez Partnera,
 • 2) sposób przetwarzania danych osobowych przez Partnera
 • 3) sposób wykonania zawartej umowy przez Partnera.

§ 14

 

 1. Usługobiorca może korzystać z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz w sposób nienaruszający praw osobistych i majątkowych innych osób.
 1. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Usługobiorcy korzystającemu z Serwisu nie wolno w żaden sposób dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, z naruszeniem przepisów prawa lub praw osób trzecich.
 1. Usługodawca zapewnia Usługobiorcy bezpłatny dostęp do informacji i materiałów zamieszczonych w Serwisie.

§ 15

 

 1. Usługodawca wskazuje, że przedstawione wyliczenia oraz zestawienia opierają się na wypracowanej metodologii i nie mogą stanowić odniesienia do zestawień przygotowywanych przez innych Partnerów. Wybór oferty powinien być poprzedzony jej dogłębną analizą.
 1. Wszelkie informacje udostępnione w Serwisie nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa podatkowego, prawnego, finansowego czy inwestycyjnego.
 1. Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje opublikowane w Serwisie nie stanowią oficjalnej wykładni prawa.

§ 16 Przetwarzanie danych osobowych

 

 

 1. Usługodawca, wykonując Usługę wypełnienia formularza kontaktowego Partnera, przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorcy podane przez Usługobiorcę na Multiformularzu: imię, nazwisko, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.
 1. W celu wykonania Usługi określonej w ust. 1 Usługodawca może dodatkowo przetwarzać, za zgodą Usługobiorcy, następujące dane osobowe Usługobiorcy: adres, kraj, miejscowość, data urodzenia, wiek, płeć, informacje finansowe, w tym o posiadanych produktach bankowych, a także kredytach i zadłużeniu, w tym także o wpisach do biur informacji gospodarczej lub Biura Informacji Kredytowej.
 1. W celu wykonania Usługi określonej w ust. 1 Usługodawca może udostępniać dane osobowe wskazanym przez Usługobiorcę Partnerom, w szczególności bankom, kredytodawcom, instytucjom pożyczkowym, pośrednikom kredytowym, zakładom ubezpieczeniowym oraz innym instytucjom finansowym.
 1. Usługodawca może przetwarzać, za zgodą Usługobiorcy i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych przez Usługodawcę, inne dane dotyczące Usługobiorcy, które nie są niezbędne do świadczenia Usługi drogą elektroniczną.
 1. Usługodawca może przetwarzać dane związane z wykonaniem czynności w przedmiocie pośrednictwa finansowego na rzecz instytucji finansowych, na podstawie zawartych umów powierzenia z instytucjami finansowymi, m.in.:
 • 1) dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, data wydania dokumentu tożsamości, data ważności dokumentu tożsamości, adres zameldowania, adres do korespondencji, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, inny telefon kontaktowy, adres e-mail, stan cywilny, obywatelstwo, państwo urodzenia, dodatkowy dokument tożsamości;
 • 2) informacje o zakładzie pracy w tym: dane zakładu pracy oraz imię i nazwisko osoby wystawiającej zaświadczenie o dochodach;
 • 3) dane o dochodach i zobowiązaniach w tym: dane o źródle i wysokości dochodów, dane o zobowiązaniach w bankach, alimentach, kosztach utrzymania gospodarstwa domowego i ilości osób na utrzymaniu, dane o stanie cywilnym i wspólnocie majątkowej
 • 4) inne dane podane przez Wnioskodawcę/Pożyczkobiorcę w związku z zawieraniem Umów pożyczki.
 1. Usługodawca może przetwarzać następujące dane Usługobiorcy związane z zawarciem i wykonaniem umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych, w tym dostarczania Treści Cyfrowych: imię, adres e-mail

§ 17

 

 1. Usługodawca zapewnia ochronę przetwarzanych danych osobowych w sposób określony przepisami rozporządzenia 2016/679 o ochronie danych osobowych oraz obowiązującym ustawodawstwem krajowym.
 1. Usługodawca określa warunki i sposób przetwarzania danych osobowych Usługobiorców w polityce prywatności https://rankingfinansowy.pl/polityka-prywatnosci/ oraz w informacji stanowiącej element Multiformularzy.
 1. Usługodawca informuje, iż w związku z korzystaniem z Usług może przetwarzać m.in. następujące dane eksploatacyjne i technologiczne dotyczące urządzeń, z których korzysta Usługobiorca:
 • 1) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca, w tym dane o lokalizacji,
 • 2) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi,
 • 3) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.
 1. Korzystanie z Usług może wymagać udzielenia przez Usługobiorcę zgody na przechowywanie przez Usługodawcę informacji, w szczególności niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) lub dostęp do przechowywanych plików tego rodzaju, na urządzeniu Usługobiorcy. Pliki te nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Usługobiorcy, a także mogą być w każdym momencie usunięte przez Usługobiorcę. Usługobiorca może odmówić udzielenia zgody poprzez użycie odpowiednich narzędzi konfiguracyjnych w stosowanej przeglądarce internetowej.
 1. Usługodawca informuje, że świadczenie przez Usługodawcę Usług informacyjno-marketingowych nie oznacza przetwarzania danych osobowych przez Partnera jako administratora danych osobowych.
 1. Usługodawca informuje, że w związku z określonym powyżej sposobem świadczenia Usług Usługodawca nie wykonuje w imieniu Usługobiorców obowiązków w zakresie sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Usługobiorca, który zamierza skorzystać z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub cofnąć zgody wyrażone na rzecz Partnera, powinien osobiście zwrócić się z tym żądaniem do każdego z Partnera.

§ 18 Prawa autorskie

 

 1. Serwis jako całość, a także układ treści, wszelkie materiały, dane oraz elementy graficzne w nim zawarte stanowią przedmiot praw Usługodawcy i mogą być wykorzystane przez Usługobiorców wyłącznie do celów zgodnych z ich przeznaczeniem.
 1. Informacje i materiały zamieszczone w Serwisie mogą być wykorzystywane przez Usługobiorców tylko w sposób niezbędny do korzystania z Usług.
 1. Usługodawca udziela Usługobiorcom niewyłącznej licencji na korzystanie z informacji i materiałów wyłącznie w celach zgodnych z niniejszym Regulaminem oraz celem świadczenia Usług.

§ 19 Warunki techniczne świadczenia Usług

 

 1. Usługobiorca może korzystać z Usług przy użyciu dowolnego urządzenia teleinformatycznego podłączonego do sieci Internet, w szczególności komputera osobistego lub urządzenia mobilnego (smartfonu, tabletu) wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 1. Usługodawca informuje, że z treści cyfrowych w postaci plików PDF można korzystać przy użyciu każdej przeglądarki PDF, w szczególności Adobe Reader i podobnej, przy użyciu dowolnego urządzenia typu komputer, tablet, smartfon (kompatybilność);
 1. Usługodawca informuje, że z treści cyfrowych w postaci plików PDF można korzystać przy użyciu czytników książek elektronicznych, jednak Usługodawca nie gwarantuje pełnej zgodności dostarczanych treści z każdym czytnikiem (interoperacyjność).

§ 20 Reklamacje

 

 1. Każdy Usługobiorca ma prawo wniesienia reklamacji związanej ze sposobem świadczenia Usług, w szczególności niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem Usługi przez Usługodawcę, a także dotyczącą funkcjonowania Serwisu.
 1. Usługobiorca składa reklamację w następujący sposób:
 • 1) reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@digitalam.pl,
 • 2) reklamację dotyczącą przetwarzania danych osobowych – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@digitalam.pl,
 1. Składając reklamację, Usługobiorca wskazuje w szczególności:
 • 1) niezbędne dane identyfikacyjne Usługobiorcy, w szczególności imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej,
 • 2) określenie rodzaju reklamowanej Usługi,
 • 3) okoliczności uzasadniające reklamację,
 • 4) roszczenie Usługobiorcy.
 1. Usługodawca rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie później jednak niż w terminie:
 • 1) 14 dni – w przypadku reklamacji, o których mowa w ust. 2 lit. a-b powyżej,
 • 2) miesiąca – w przypadku reklamacji, o której mowa w ust. 2 lit. c powyżej,
 • 3) 30 dni – w przypadku  reklamacji, o której mowa w ust. 2 lit. d powyżej, a następnie informuje Usługobiorcę o sposobie jej rozpatrzenia przesyłając odpowiedź na adres poczty elektronicznej.
 1. Usługobiorca może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej, umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, która znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. Niezależnie od postanowień powyżej Usługobiorca może poddać spór:

 • 1) w zakresie świadczenia usług w zakresie pośrednictwa kredytu konsumenckiego – pod rozstrzygnięcie Rzecznika Finansowego, w sposób i na zasadach określonych w ustawie z 5 sierpnia 2015 r.o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej;
 • 2) w zakresie innym, niż wskazany w pkt 1 powyżej — pod rozstrzygnięcie Wojewódzkiej Inspekcji Handowej we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 15a, 50-069 Wrocław, http://wiih.ibip.wroc.pl/public/.
 1. Ewentualne spory dotyczące sposobu świadczenia Usług rozpoznawać mogą sądy powszechne, których właściwość określają przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 21

 

W celu złożenia reklamacji dotyczącej sposobu świadczenia Usług przez Partnera Usługobiorca powinien skontaktować się bezpośrednio z Partnerem, w sposób wskazany na stronie internetowej Partnera.

§ 22 Postanowienia końcowe

 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się:

 • 1) przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • 2) przepisy ustawy o kredycie konsumenckim,
 • 3) przepisy ustawy o prawach konsumenta,
 • 4) przepisy ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej.

§ 23

 

 1. Usługodawca może, z ważnych przyczyn, dokonać zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie jego nowej treści w Serwisie.

Przez ważne przyczyny rozumie się w szczególności:

 • 1) zmianę przepisów prawa, która dotyczy sposobu funkcjonowania Serwisu internetowego i świadczonych usług,
 • 2) rozszerzenie funkcjonalności Serwisu, w szczególności rozpoczęcie świadczenia nowych Usług
 • 3) zmianę sposobu świadczenia Usług.
 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2023 r.

3.Regulamin do pobrania w formacie PDF znajduje się tutaj

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowej.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas MRDS Group Sp. Z o.o. , Częstochowie 42-200, ul. Stanisława Żwirki i Wigury 6/14 lok , email: kontakt@digitalam.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną)

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu do starczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: MRDS Group Sp. Z o.o. , Częstochowie 42-200, ul. Stanisława Żwirki i Wigury 6/14 lok , email: kontakt@digitalam.pl

– Ja/My ___________________________ niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o dostarczanie treści cyfrowej następującej usługi

– Data zawarcia umowy _______________________________

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ____________________________________

– Data: __________________________________________________________

Poradniki

Scroll to Top